top of page
VÅRA POLICYS

Vårt företags övergripande inriktning är att hushålla med naturresurser samt att begränsa negativ miljöpåverkan. Vår strävan är att uppföra våra byggnader så att miljö-, och skönhetsvärden bevaras och befrämjas.

MILJÖPOLICY

• Vi på Rimbo Byggare AB kommer att uppgradera vår miljöpolicy varje verksamhetsår och sätter i samband med detta upp nya miljömål som ska uppnås.
• Vi på Rimbo Byggare AB följer de lagar och krav som krävs av oss som företag och vill gärna vara med i täten.
• Vi på Rimbo Byggare AB arbetar kontinuerligt med att förbättra våra kunskaper inom miljöområdet och sprida dem till anställda, underleverantörer och kunder.
• Vi på Rimbo Byggare AB har som mål att i en framtid bli miljöcertifierade enligt något av gällande certifieringssystem (ej bestämt vilket).
• Vi på Rimbo Byggare AB försöker i den mån det går att använda oss av miljömärkta träslag samt att påverka våra kunder att välja dessa råvaror.
• Vi på Rimbo Byggare AB har börjat källsortera allt vårt avfall i lämpliga fraktioner för att på så vis minska resursslöseriet.
• Vi på Rimbo Byggare AB försöker i den mån det går att minska våra transporter med vägburna fordon som förbrukar ändliga resurser, genom samordning och planering.

KVALITETSPOLICY

Det är Rimbo Byggare ABs målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet.
Rimbo Byggare ABs kvalitetsmål är:
• Fortlöpande informera och utbilda personal i kvalitetsfrågor.
• Aldrig förlora en kund på grund av att vi ej levererat rätt kvalitet.
Begreppet byggmästarkvalitet betyder att våra åtaganden utförs:
• i rätt tid.
• på rätt sätt.
• till rätt pris.
• med respekt för kundens förväntningar.

bottom of page